50/d Kadrosuyla ilgili hukuki durum

ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği hukuk danışmanının üniversitelerde 50/d kadrosuyla görev yapan Araştırma Görevlileri ile ilgili hukuki durumu özetleyen açıklamasını, kendisine ve ODTÜ-ÖED'ye teşekkür ederek aşağıda bilginize sunuyoruz.

Prof. Dr. Kürşat Yıldız

TÜMÖD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına

     " 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d. maddesi ile görevlendirilmiş araştırma görevlileri, özellikle süre yönünden göreve son vermelerde sürenin ne olduğunu sormaktadırlar.
     Bu konuda Danıştay 8. Dairesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile uygulamaları ilgili olarak görülen örnek bir davada verdiği (2012/8534 E., 2013/1953 K. sayılı,  13.03.2013 tarihli,  Danıştay Dergisi'nin 134. Sayısında yayınlanan) kararı ile sorunu çözüme bağlamıştır.
     Buna göre:
     1. 50/d kadrosundaki araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanunun 44/c maddelerinde belirlenen azami süreler içinde (yüksek lisans azami üç yıl ve doktora azami altı yıl ve toplam azami dokuz yıl) yüksek lisan ve doktora öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar.
      2. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Kanundaki sürelerden daha az süreler içeren 12 Aralık 2006 tarih ve 2006/13-1 sayılı Üniversite Senatosu kararı hukuka aykırıdır. Daire, kararın iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozmuştur.
      3. Ancak, kararda sorunun esası da tartışılmış ve buna göre, Kanundaki azami süreler içinde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayamayanların ilişkilerinin kesilmesinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olacağı görüşü benimsenmiştir.
       Sonuç olarak;
       Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 50/d ile istihdam edilen araştırma görevlileri, bu karara göre;
       1- Yüksek lisansta iseler azami üç yıl,
       2- Doktorada iseler azami altı yıl ve toplam 9 yıl içinde
öğrenimlerini tamamlamak zorundadırlar.
       657 sayılı Kanun'dan doğan görevden alma sebepleri ile görevden almalar yönünden bu süre koşulunun işlemeyeceği de tabidir.
        Çok sorulan bu konuda araştırma görevlisi arkadaşlarımızı bilgilendirir, başarılar dilerim.

      Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği vekili
      Av. Dr. Mustafa Bayram Mısır"